គូរ៉ូមកពីភពអង្គារ

Availability: In stock

$2.99

Author: Nick Broadhurst

Illustrator: MD Hasib Uzerman

Captain Kuro From Mars Series, no. 1, Kmer (Cambodia)

ប្រធានក្រុមគូរ៉ូ ភ្ញាក់ពីគេងនៅក្នុង យានអវកាសដ៏ខ្ទិចមួយ។ ខ្យល់បានលិចធ្លាយហេីយគ្មានឃេីញសញ្ញារបស់មិត្តភក្តិគាត់
ឡេីយ ។ គូរ៉ូបានរត់ទៅរថយន្តជួយសង្គេាះហេីយបានកំណត់
ទិសដៅទៅភពផែនដី
មួយម៉ោងក្រោយមក គូរ៉ូបានឆ្លងភពព្រះចន្ទ។ នាងមាន
អារម្មណ៍ក្រៀមក្រំចង់យំ. នាងនៅតែម្នាក់ឯង។
រថយន្តសង្គេាះរបស់គូរ៉ូបានប៉ះចូលទៅនឹងពពក ក្រឡាប់ ហេីយបានជាប់នឹងដេីមឈេី។

Below is the Captain Kuro Melody Soundtrack by Tschix. For more information on it please read the soundtrack section on this piece.

Quantity :
ប្រធានក្រុមគូរ៉ូ ភ្ញាក់ពីគេងនៅក្នុង យានអវកាសដ៏ខ្ទិចមួយ។ ខ្យល់បានលិចធ្លាយហេីយគ្មានឃេីញសញ្ញារបស់មិត្តភក្តិគាត់
ឡេីយ ។ គូរ៉ូបានរត់ទៅរថយន្តជួយសង្គេាះហេីយបានកំណត់
ទិសដៅទៅភពផែនដី
មួយម៉ោងក្រោយមក គូរ៉ូបានឆ្លងភពព្រះចន្ទ។ នាងមាន
អារម្មណ៍ក្រៀមក្រំចង់យំ. នាងនៅតែម្នាក់ឯង។
រថយន្តសង្គេាះរបស់គូរ៉ូបានប៉ះចូលទៅនឹងពពក ក្រឡាប់ ហេីយបានជាប់នឹងដេីមឈេី។

គូរ៉ូបានមេីលខាងក្រៅហេីយក៍ឃេីញអ្វីដ៏ចំលេកមួយមានពណ៌
បៃតង។ កំពុងតែលេប នាងក៏បានបេីកទ្វាដោយយឺត ។
សត្វចម្លែកដ៏រន្ធត់មួយបានលោតទៅអាកាសហេីយបន្លាច
នាង។
កូកាទូក៏បានសេីច។ “ខ្ញុំហ្វូបុន។ នេះជាដេីមឈេីរបស់ខ្ញុំ ។
“តេីដេីមឈេីនេះជាផ្ទះរបស់នាក់មែនទែ?” គូរ៉ូបានសួរ

.

.
AUTHOR: Nick Broadhurst

ILLUSTRATOR: MD Hasib Uzerman (Uzzaman)

GENRE: Sci-Fi & Fantasy

RELEASED: 2019 Feb 26

LANGUAGE: Khmer (Cambodia)

LENGTH: 27 Pages

PUBLISHER: Sequetus Publishing

SELLER: Sequetus Publishing

SIZE: PDF – 6.2 MB XPS – 4.6 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “គូរ៉ូមកពីភពអង្គារ”

Your email address will not be published.

Loading...