کاپیتان کورو از مریخ

Availability: In stock

$2.99

نویسنده: Nick Broadhurst
نقاش: MD Hasib Uzerman

Captain Kuro From Mars Series, no. 1, Farsi

کاپیتان کورو درسفینۀ شکسته اش از خواب پرید. هوا در حای نشت کردن بود و خبری از دوستش، جارون نبود. کورو خود را به بخش فرار رساند تا به زمین برگردد.
یک ساعت بعد، کورو از ماه گذشت. او یک مریخی بود، و احساس ناراحتی می
کرد و دلش می خواست گریه کند. او تنهای تنها

Below is the Captain Kuro Melody Soundtrack by Tschix. For more information on it please read the soundtrack section on this piece.

Quantity :

کاپیتان کورو درسفینۀ شکسته اش از خواب پرید. هوا در حای نشت کردن بود و خبری از دوستش، جارون نبود. کورو خود را به بخش فرار رساند تا به زمین برگردد.
یک ساعت بعد، کورو از ماه گذشت. او یک مریخی بود، و احساس ناراحتی می
کرد و دلش می خواست گریه کند. او تنهای تنها بود.
سفینه ی فرارِ کورو از ابرها گذشت و به صورت برعکس در یک درخت گیر افتاد.
کورو بیرون را نگاه کرد و چیزهای سبز بزرگی که تکان می خوردند دید. آب
دهان خود را با ترس قورت داد و به آرامی در را باز کرد.
جانوری به هوا پرید و سروصدا کرد و او را ترساند.
طوطی کاکل سفید خندید و گفت: “من فوبون هستم. این درخت من است.”
کورو پرسید: “درخت، خانه ی توست؟”
فوبون سری تکان داد و گفت: “اهل اینجا نیستی، نه؟”
“نه.” کورو این را گفت و به آسمان اشاره کرد.
فوبون به بالا نگاه کرد و گفت: “راه زیادی است. چطور به زبان ما طوطی ها صحبت می کنی؟”

.

.
AUTHOR: Nick Broadhurst

ILLUSTRATOR: MD Hasib Uzerman (Uzzaman)

GENRE: Sci-Fi & Fantasy

RELEASED: 2018 Jun 26

LANGUAGE: FA Farsi

LENGTH: 28 Pages

PUBLISHER: Sequetus Publishing

SELLER: Sequetus Publishing

SIZE: PDF – 7.0 MB   XPS – 5.2 MB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کاپیتان کورو از مریخ”

Your email address will not be published.

Loading...